VSCC函 開會通知 「車輛安全檢測基準」部分條文修正草案討論(四) 2020-08-03
 

1. VSCC函 開會通知109.08.06「車輛安全檢測基準」部分條文修正草案討論(四)下載


 

TBCA 台灣區車體工業同業公會  電話:(06)7896327    傳真:(06)7896328 
本會會址:724027  台南市七股區竹橋里26-7號             
電子信箱:tbca888@gmail.com   網址: http://www.tbca.com.tw